პროექტის შესახებ

დაწვრილებითი ინფორმაცია

Love and Respect - ძალადობის პრევენცია ახალგაზრდულ ურთიერთობებში

პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდულ ურთიერთობებში ძალადობის პრევენციას (TDV). პროექტი არის საერთაშორისო და მოიცავს 7 პარტნიორ ორგანიზაციას 7 ქვეყნიდან (სომხეთი, ავსტრია, ხორვატია, ჩეხეთი, საქართველო, იტალია, ესპანეთი).

კამპანიის მიზანია ევროპელი პარტნიორების გაერთიანება ახალგაზრდულ ურთიერთობებში არსებული ძალადობის აღსაკვეთად. პროექტს აქვს შემდეგი კონკრეტული ამოცანები:

  • ახალგაზრდულ ურთიერთობებში ძალადობის პრობლემების გამოკვეთა და პრევენციის მხარდაჭერა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე
  • ძალადობის პრევენციის ინოვაციური ინსტრუმენტების შემუშავება (მობილური აპლიკაცია-ქვიზი)
  • ცნობიერების ამაღლება ახალგაზრდულ ურთიერთობებში არსებული ძალადობის შესახებ
  • პლატფორმის შექმნა თანამშრომლობისათვის, გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარებისათვის
  • ძალადობის ეფექტური პრევენციის მიზნით ახალგაზრდა მუშაკებისა და განმანათლებლების კომპტენციების ამაღლება
სამიზნე ჯგუფები:
  • ახალგაზრდა მუშაკები და განმანათლებლები, რომლთათვისაც საჭიროა ახალი უნარების, ინსრუმენტებისა და მექანიზმების ათვისება ძალადობის პრევენციისთვის
  • თინეიჯერები, რომლებსაც აქვთ ინფორმაციის ნაკლებობა ჯანსაღი ურთიერთობების შესახებ და არიან ძალადობის რისკ-ჯგუფში
  • დაინტერესებული პირები და პოლიტიკოსები
  • ადამიანები, ვინც ირიბ სარგებელს მიიღებენ ახალგაზრდულ ურთიერთობებში არსებული ძალადობის პრევენციით

პროექტის აქტივობები:

კვლევა

ამ აქტვობის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარეთ რაოდენობრივი კვლევა ახალგაზრდულ ურთიერთობებში ძალადობის შემთხვევების შესაფასებლად, ძალადობის ტიპების, ფორმებისა და მათი შედეგების დასადგენად. ეს კვლევა ჩატრადა ყველა პარტნიორ ქვეყანაში.

კვლევისთვის გამოვიყენეთ ონლაინ-კითხვარი, გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 1000-მა ადამიანმა თითოეულ ქვეყანაში. კვლევა ჩატარდა ისე, რომ შეიძლება შესაძლებელია, შედეგების განზოგადება და არგუმენტირებულ მასალად გამოყენება მსგავს აქტივობებში. ადგილობრივ კვლევას შემდგომ მოჰყვა შედარებითი კვლევა. კვლევის შედეგები გამოვიყენეთ სხვა აქტივობების განხორციელებისთვის (Facebook ჯგუფი, ონლაინ-პლატფორმა და ინტერაქციული ქვიზი).

სოცალური ჯგუფი Facebook-ზე (ან Instagram-ზე)

ჩვენ შევქმენით სოციალური ჯგუფი ყველა პარტნიორ ქვეყანაში, სადაც ახალგაზრდა მუშაკები მსჯელობენ ახალგაზრდულ ურთიერთობებში არსებულ ძალადობასთან დაკავშირებულ თემებზე. 2018 წლის მარტში ჩატარდა ტრენინგი, რომელიც ფოკუსირებული იყო სოციალურ მედიასა და ახალგაზრდებთან კომუნიკაციაზე.

დისკუსიას უძღვებიან ახალგაზრდა მუშაკები და მოხალისეები პარტნიორი ორგანიზაციებიდან, ისინი, ვინც მუშაობენ სამიზნე ჯგუფებთან და აქვთ შესაბამისი ცოდნა ამ ტიპის ძალადობის შესახებ. ჯგუფში ატვირთულია და გაზიარებულია შესაბამისი მასალები, ვიდეოები, ვებსაიტების მისამართები, სადაც ამ თემებს განხილავენ და სხვა. მიმდინარეობს დისკუსიები ახალგზრდულ ურთიერთობებში არსებული ძალადობის შესახებ. ახალგაზრდა მუშაკი რეგულაულად (კვირაში ერთხელ) კითხულობს კომენტარებსა და მოსაზრებებს.

უფრო მეტიც, ჩვენი პროექტი მოქნილად რეაგირებს სიტუაციაზე და იაზრებს, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალ მედიას თინეიჯერებისთვის. ამიტომაც რამდენიმე პარტნიორმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა გამოეყენებინა ინსტაგრამიც, ვინაიდან ეს აპლიკაცია უფრო პოპულარულია ფოკუს-ჯგუფებში. ინსტაგრამის პოსტებს აქვთ რამდენიმე მიზანი- მაგალითად, ინფორმირება ახალგაზრდულ ურთიერთობებში არსებული ძალადობის შესახებ, ჯანსაღი ურთიერთობების შესახებ, Facebook-ჯგუფის ან პროექტის სხვა აქტივობების შესახებ. პოსტები მოტივაციას უღვივებს ახალგაზრდებს, რომ იმსჯელონ ამ თემაზე და გამოხატონ საკუთარი აზრი.

ონლაინ-პლატფორმა

ონლაინ-პლატფორმა პროექტის მესამე შედეგია. იგი იყოფა ორ ნაწილად- ერთი პროფესიონალებისთვის და მეორე ახალგაზრდებისთვის. პროფესიონალებს შეუძლიათ გაეცნონ ეროვნულ კანონდმებლობის კვლევებს, რომლის მიხედვითაც შეისწავლიან თუ როგორ რეგულირდება ძალადობის ეს ტიპი ეროვნული კანონმდებლობით პარტნიორ ქვეყნებში. მათ ასევე შეუძლიათ, გაეცნონ ევროპული კანონმდებლობის კვლევებს, სტატიებს ძალადობის შესახებ და მიიღონ ინფორმაცია, როგორაა ეს ყველაფერი განათლებასთან მიმართებაში. ახალგაზრდებს შეუძლიათ, მოიძიონ სტატიები, სადაც განმარტებულია ძალადობა ახალგაზრდულ ურთიერთობებში, ჯანსაღი ურთიერთობები და სხვა. მათ შეუძლიათ, გააკეთონ ქვიზი, რათა გაარკვიონ, არიან ისინი ჯანსაღ ურთიერთობაში თუ არა, შეუძლიათ მოიძიონ შესაბამისი ორგანიზაციების საკონტაქტო ინფორმაცია და დაუკავშირდნენ, თუ განიცდიან ძალადობას ურთიერთობაში. ასევე წვდომა აქვთ ამ თემასთან დაკავშირებული კითხვებსა და პასუხებზე.

ონლაინ აპლიკაცია- ინტერაქციული ქვიზი

პროექტის ბოლო აქტივობა ინტერაციული ქვიზია ახალგაზრდებისთვის. ვიქტორინა შემუშავებულია განმანათლებლების, ფსიქოლოგებისა და სოციალური მუშაკების მიერ, რათა შეფასება მომხდარიყო სხვადასხვა კუთხით. შინაარსი ეფუძნება შედარებით კვლევას, აქცენტირებულია იმ საკითხებზე, რომლებიც ყველაზე მეტადაა უგულველებყოფილი. ქვიზის მიზანია საინტერესო და გასართობის გზის უზრუნველყოფა ახალგაზრდებისთვის თავიანთი ურთიერთობის შესაფასებლად, ციფრული ძალადობის შესახებ ინფორმირებულობის შემოწმება და სხვა. ქვიზი შეიქმნა 8 ენაზე (პარტნიორი ქვეყნების მშობლიური ენები და ინგლისური).